Развийте своите предприемачески умения

Дизайн на

услуги 

Дизайн на 

платформи

“Дизайнът на услуги помага на организациите да виждат услугите си от гледна точка на клиента като балансира нуждите на клиента с нуждите на бизнеса.”

                                            - Меган Ерин Милър

Дизайнът на услуги е свързан с намирането на проблема, който си струва да бъде решен. Това е системен подход за създаване на решения, основаващ се на опознаване на нуждите, мотивацията, поведението и желанията на клиентите.

Дизайн на услуги

“Бизнес модел, който позволява на много страни (производители и потребители) да си взаимодействат чрез предоставяне на инфраструктура, която ги свързва.”

                                               - Санджит Чудари

Създаването на стратегия за свързване на потребители, независимо дали те са физически лица или организации, в екосистема е най-добрият начин, по който компаниите днес могат да генерират органичен растеж и да спечелят ключови позиции на конкретен пазар.

Дизайн на платформи

ЕМПАТИЯ

Дизайнът на услуги и платформи не може да започне без по-задълбочено разбиране на хората, за които проектирате. За да добиете тези прозрения, за вас като предприемач е важно да изпитвате емпатия към хората, за които работите, да можете да разберете техните нужди, мисли, емоции и мотивация.

ЕМПАТИЯ

ПРОТОТИПИРАНЕ

Прототипът е прост експериментален модел на предложеното решение, използван за комуникация или бързо и евтино валидиране на идеи и своевременното им подобряване. Спомняте ли си ранното си детство, когато сте играли с хартия, карти и глинени модели? Е, ще бъде много подобно на това, което ще ви научим тук.

ПРОТОТИПИРАНЕ

КРЕАТИВНОСТ

Творческият елемент на дизайна на услуги и платформи се намира в методите, използвани за генериране на решения и прозрения относно навиците, действията и мислите на реалните потребители. Запознайте се с методите за генериране на идеи за решаване на проблеми по креативен и иновативен начин.

КРЕАТИВНОСТ

СТОРИТЕЛИНГ

На разположение на всички създатели на услуги и екосистеми е мощен инструмент, който не използваме достатъчно често - разказването на истории.

ТЕСТВАНЕ

ТЕСТВАЙТЕ УМЕНИЯТА СИ

И

СПЕЧЕЛЕТЕ БАДЖ

тест

Платформата е реализирана в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. по линия на Европейския социален фонд.