top of page

Registration Terms & Conditions

Accepted Payment Types: Bank Transfer, Paypal, Credit card

      

Refund and cancellation policy


Different cancellation terms and conditions apply to each event. Please, consult the event page.

Payment
Invoice will be sent upon payment. 

Cancellation by the organizer
We reserves the right to cancel or change any session and course up to 15 days prior the start date of the event. If this happens, we will notify you promptly and give you a full refund or the option to attend another course session within six months in the same location. we are not responsible for travel expenses or any costs that may be incurred as a result of a cancellation. We reserve the right to cancel anyone's participation.

Force majeure
We shall not be liable for any failure of or delay in the performance of this agreement for the period that such failure or delay is due to causes beyond its reasonable control, including but not limited to war, strikes or labour disputes, embargoes, government orders or any other force majeure events.

Additional Terms & Conditions
All materials and handouts provided by us during workshop sessions and events are free of use, however they are under copyright. Alumni/participants do not acquire ownership rights in any of these materials and agree not to reproduce, modify or distribute any of the materials received from us. 

The content of this site, format, text, graphics, logo, buttons, icons, images, audio and video files are owned by us and are protected by international copyright laws and databases. All materials included in this site (content) are owned by us and no one has the right to use them without the express written consent from us. The access / use of this site does not give the user/customer/event participant any rights to resale or commercially use this site or its content. Users/customers may not use the logo, trademark or other graphics / drawing of the site without our  express written consent.

We keep the right to take pictures and to perform video recording during events. We can use these materials for commercial and non commercial purposes.

Legal Information

Fabrika360 Ltd, VAT: BG203352020, address: Bulgaria, Sofia 1505, 72 Oborishte str.

The present Terms and Conditions are a contract between you and:

Fabrika360 Ltd. and/or

Общи условия

Приети видове плащане: Банков превод, Paypal, Кредитна карта

 

Правила за възстановяване и анулиране

За всяко събитие се прилагат различни условия за анулиране. Моля, вижте страницата на събитието.

 

Плащане

Фактурата ще бъде изпратена при плащане.

 

Анулиране от организатора

Ние си запазваме правото да отменим или променим всяко събитие до 15 дни преди началната дата на събитието. Ако това се случи, ние ще Ви уведомим незабавно и ще Ви възсатновим пълната сума или ще предоставим възможност да посетите друга сесия в рамките на шест месеца и на едно и също място. Ние не носим отговорност за пътни разходи или разходи, които могат да възникнат в резултат на анулиране. Запазваме си правото да откажем участие.

 

Форсмажор

Не носим отговорност за провал или забавяне на изпълнението на това споразумение за периода, в който такова провал или забавяне се дължи на причини извън нашия разумен контрол, включително, но без да се ограничава до войни, стачки или трудови спорове, ембарго, или други форсмажорни събития. Не възстановяваме заплатени суми за събития, които не можем да проведем поради форсмажорни обстоятелства.

 

Допълнителни Общи условия

Всички материали и материали, предоставени от нас по време на събитията са безплатни, но те са с авторски права. Участниците не придобиват права на собственост върху нито един от тези материали и се ангажират да не възпроизвеждат, променят или разпространяват нито един от материалите, получени от нас.

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията,  аудио и видео файлове, са собственост на Фабрика 360 и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на Фабрика 360 и никой няма право да ги ползва без изрично писмено съгласие от страна на Фабрика 360.

Достъпът /използването на този сайт не дава на потребителя/клиента права за препродажба или търговско използване на този сайт или съдържанието му.

Потребителите/клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на сайта, без изричното писмено съгласие на Фабрика 360 ЕООД.

Запазваме си правото да правим снимки и да записваме видео материали по време на нашите събития. Имаме право да използваме тези материали с комерсиална и некомерсиална цел.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Фабрика 360 ЕООД, БУЛСТАТ: 203352020, ДДС: BG203352020 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Оборище 72, вх. В

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и:

“Фабрика 360" ЕООД

bottom of page