top of page
Screenshot 2020-10-30 at 16.15.52.png
Screenshot 2020-10-13 at 12.18.10.png
Screenshot 2020-10-13 at 12.17.44.png
Screenshot 2020-10-13 at 12.17.32.png
Screenshot 2020-10-13 at 12.17.53.png
Grungy Tiling Transparent
Group 34.png
Фабрика 360 лого transparent.png

 СЪРВИЗ ЛАБ 

Group 32.png

 ЕМПАТИЯ 

 КРЕАТИВНОСТ 

 СТОРИТЕЛИНГ 

 ПРОТОТИПИРАНЕ 

Group 33.png
Group 45.png

Събитието ще се реализира като видео конференция на 14 декември. Регистрирайте се ТУК.

ESF Bulgarian.png

Събитието се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.

ОПРЧР Bulgarian.jpg
bottom of page