Включващ дизайн - ако мислите, че това е модерната дума за достъпност, грешите

Updated: Sep 10, 2019

Включващ дизайн, универсален дизайн и дизайн за всички са концепции, които имат една и съща цел - да проектират с хората, за хората.


Методологията и философията на изброените по-горе термини имат за цел да осигурят

решение за възможно най-много хора, включително хора с увреждания. Включващият дизайн е различен от достъпния дизайн в смисъл, че вторият има тенденция да води до отделни решения за хора с увреждания, например рампите за стълби са в помощ на хората в инвалидна количка, а асансьорът е достъпен за всички.
От друга страна, включващият дизайн осигурява едно решение, което може да се използва както от хората с увреждания, така и останалата част от населението.


Включващият дизайн обаче далеч надхвърля решения като рампи и стандартите за достъпност, той е стратегия за решаване на проблеми и разширяване на пазарния потенциал. Използването на тази концепция (дизайн, насочен към хората), помага да разберете кои са вашите истински клиенти, а използвайки неговите инструменти успявате да реагирате правилно и своевременно на промените, които се случват в света.


Например, трябва да създадете нова опаковка - кой ще е потребителят - хората, точно така! Но кои хора? Ако включите в процеса на проектиране хора със зрителни увреждания и хора с артрит - ще получите истинска обратна връзка и по този начин ще помогнете за дефинирането на основните проблеми и предизвикателства. Накрая, ако човек с артрит може да отвори опаковката, то тя ще бъде лесна за отваряне от всички останали и ако човек със зрителни увреждания може да прочете какво представлява продуктът, е 80% по-вероятно тази конкретна опаковка да бъде избрана от рафта.


Включващият дизайн е наречен именно така, защото включва в процеса консултации с

разнообразни групи хора, за да получите различни гледни точки и да преминете отвъд

функционалното решение на проблеми, реалните хора могат да вдъхновят, да провокират творческото мислене и да стимулират иновациите.


Включващ дизайн

Терминът е дефиниран през 2000 г. от администрацията на Обединеното кралство като

"продукти, услуги и среда, които включват нуждите на най-голям брой потребители". Той има история, отнасяща се към социалните идеали в Европа, които се материализират след Втората световна война, които включват здравеопазване и жилища за всички. Терминът „включващ дизайн“ се използва в Европа като в процеса не се включват само възрастни хора и хора с увреждания, но и други изключени групи.


Универсален дизайн

Този термин е с произход от САЩ и е приет от Япония и Тихия океан. Започва да се използва за решения с фокус хората с вреждания уврежданията и строителството. Водени от големия брой ветерани с увреждания от Виетнамската война, универсалният дизайн е създаден по модела на Движението за граждански права, което обещава "пълна и равна удовлетвореност ...от стоки и услуги". Универсалният дизайн е бил движеща сила за установяване на американското законодателство по отношение на възрастните хора и хората с увреждания.


Дизайн за всички

Тясно свързан с включващия дизайн, дизайн за всички води началото си от разглеждането на безпрепятствената достъпност за хора с увреждания, но с течение на времето се превръща в стратегия за всеобхватни решения. Както се подчертава от Европейската комисия, дизайн за всички има за цел да гарантира, че средите, продуктите, услугите и интерфейсите работят за хора от всички възрасти и способности; в различни ситуации и при различни обстоятелства. Този термин се използва в континентална Европа и Скандинавия.Други термини понякога се използват с различна приложимост към включващия дизайн като „съвместно проектиране“ и „дизайн, фокусиран върху потребителите“.

Sofia, Bulgaria

 

+359 887 922 973

    

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon